Disclaimer

Als je onze website bezoekt en daardoor gebruikt dan betekent dit dat je deze gebruiksvoorwaarden hebt kunnen lezen, begrijpen, ermee in te stemmen en erkent dat ze van toepassing zijn. Het goed doorlezen van deze gebruiksvoorwaarden is dan ook belangrijk. Ze zijn van toepassing op deze website (www.mrwheelson.nl) , eigendom van Sherlock Wheels BV die gevestigd is aan de Zwarte Zee 84, 3144 DE in Maassluis NL en is ingeschreven bij de Kamers van Koophandel onder nummer KvK 71884181.


Inhoud en aansprakelijkheid

Alle verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die wij als betrouwbaar zien, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kunnen wij niet instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Dagelijks corrigeren wij de vermelde informatie en waar nodig en mogelijk vullen wij die aan. De informatie van de aangeboden voertuigen, algemene beschrijvingen en diensten die u aantreft op MrWheelson.nl kunnen fouten bevatten. Zodra we verderop in het orderproces zitten zullen wij nauwkeurig alle informatie controleren en u van eventuele omissies op de hoogte brengen. MrWheelson wil alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aanbieden, maar kan beperkt verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten en andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van MrWheelson.nl. Wij adviseren periodiek na te gaan of de op of via MrWheelson.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer, is gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen die u neemt op basis van onze adviezen en deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.


Verantwoordelijkheid

De bezoeker van MrWheelson is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en adviezen. De informatie en adviezen mogen uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. Bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Gebruiker is verplicht aanwijzingen van MrWheelson omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. MrWheelson.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op www.mrwheelson.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.


Foutloze werking niet gegarandeerd

MrWheelson.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van MrWheelson.nl of aangeboden diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door MrWheelson.nl of door u aan MrWheelson.nl middels MrWheelson.nl of anderszins langs elektronische weg.


Communicatie

Berichten die u per e-mail, WhatsApp of andere digitale communicatiekanalen naar MrWheelson.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan MrWheelson.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. MrWheelson.nl en/of haar bestuurders en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als MrWheelson.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt hoeft te zijn tot, (1) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van MrWheelson.nl, (2) de informatie die op of via MrWheelson.nl wordt aangeboden, (3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan MrWheelson.nl of aan u wordt gezonden, (4) de werking of het niet-beschikbaar zijn van MrWheelson.nl, (5) misbruik van MrWheelson.nl, (6) verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruiken van informatie die via MrWheelson.nl beschikbaar wordt gesteld of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van MrWheelson.nl (enkele van voornoemde punten zijn in deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer nader uitgewerkt).


MrWheelson.nl behoudt zich het recht voor derden in te schakelen voor het verlenen van een goede dienstverlening. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: het doorzenden van de aanvraag en de gegevens die daarbij behoren aan een bezoeker van MrWheelson.nl naar een financiele, fiscale of logistieke dienstverlener buiten de organisatie van MrWheelson.nl. Deze derde kan alsdan, zelfstandig contact opnemen met de aanvrager. Indien de aanvrager de hulpverlening van deze derde niet op prijs stelt, alsdan dient zij dit expliciet te vermelden bij de aanvraag.


Links en verwijzingen

Links naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. MrWheelson.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hoewel MrWheelson.nl selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door MrWheelson.nl worden onderhouden wordt afgewezen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door MrWheelson.nl niet, althans niet volledig, geverifieerd. MrWheelson.nl behoudt zich het recht voor om een hyperlink te verwijderen.


Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot MrWheelson.nl berusten bij MrWheelson.nl of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van MrWheelson.nl niet toegestaan de inhoud van de website, of gedeelten daarvan, te wijzigen, te kopiëren, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MrWheelson.nl.


Virussen

MrWheelson.nl garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via MrWheelson.nl toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.


Toepasselijk recht

Op MrWheelson.nl, de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Garantiekosten:

Bij exotische auto's, auto's met een hoog motorvermogen (bijv. BMW M modellen, Mercedes AMG) en bij inzet als taxi zijn er afwijkende garantievoorwaarden van toepassing. Eventuele afwijkingen zullen in de offerte vermeld worden.